Ammattijärjestäjien eettinen ohjeistus

Suomen ammattijärjestäjät ry on luonut jäsenilleen ammattijärjestäjän
toimintaa ohjaavat eettiset ohjeet ja toimintasäännöt, joita jokainen Suomen ammattijärjestäjät ry:n jäsen sitoutuu noudattamaan. Ammattijärjestäjän työn tärkeimmät lähtökohdat ovat asiakkaan etu, auttaminen ja kunnioittaminen, luottamuksellisuus sekä toiminnan avoimuus, rehellisyys ja totuudenmukaisuus.

ASIAKKAAN ETU, AUTTAMINEN JA KUNNIOITTAMINEN

• Asiakkaan etu, asiakkaanehdoilla tapahtuva auttaminen sekä asiakkaan kunnioittaminen ovat tärkeimmät lähtökohdat ammattijärjestäjän työlle.

• Ammattijärjestäjä auttaa, tukee ja tarjoaa konkreettisia ratkaisuja sekä kannustaa asiakasta löytämään omaan elämäänsä parhaiten sopivat ratkaisut.

• Ammattijärjestäjä kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä ammattijärjestäjän työhön liittymättömän tiedon suhteen.

• Ammattijärjestäjä osoittaa kunnioitusta kaikessa toiminnassaan myös kollegoitaan sekä heidän työtään ja tekijänoikeuksiaan kohtaan eikä käytä heidän tuottamiaan materiaaleja tai menetelmiä ilman asianomaisen kollegan lupaa.

LUOTTAMUKSELLISUUS

• Ammattijärjestäjän tulee pitää salassa kaikki sekä asiakkaan henkilökohtaiseen elämään että työhön liittyvätieto.

• Ammattijärjestäjä ei saa tietoisesti käyttää asiakkaan henkilökohtaiseen elämään tai työhön liittyviä tietoja tai asiakkaan omaisuutta omaksi tai yrityksensä hyödyksi tai hyödyntääkseen muita tahoja henkilökohtaisesti, ammatillisesti tai taloudellisesti. Asiakastietoja saa käyttää ainoastaan asiakkaan erillisellä suostumuksella. Luottamuksellisuus ja salassapito
säilyvät myös asiakassuhteen päätyttyä.

AVOIMUUS, REHELLISYYS JA TOTUUDENMUKAISUUS

• Ammattijärjestäjän toiminnasta tiedottamisen, mainonnan, markkinoinnin ja hinnoittelun tulee olla avointa ja totuudenmukaista, ja ammattijärjestäjän tulee tarjota vain sellaisia palveluja, joihin hänellä on tarvittava osaaminen.

• Ammattijärjestäjä suosittelee tarvittaessa vain sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka ovat asiakkaan edun mukaisia.

• Ammattijärjestäjä tuntee oman ammattitaitonsa rajat ja mikäli hän katsoo, ettei oma osaaminen riitä tuottamaan asiakkaan toivomaa tai tarvitsemaa palvelua tai tämä palvelu ei ole asiakkaan etujen mukaista, pyrkii hän parhaansa mukaan suosittelemaan muiden ammattijärjestäjien tai tarvittaessa muiden ammattilaisten palveluja.

• Ammattijärjestäjä noudattaa kaikessa liiketoiminnassaan Suomen lakeja ja asetuksia.

• Suomen ammattijärjestäjät pyrkii tekemään mahdollisuuksiensa rajoissa kaikkensa varmistaakseen jäsentensä ammatillisen ja eettisen toiminnan korkean tason. Yllä mainitut säännöt ovat kuitenkin ohjeluontoisia, eikä yhdistys ole vastuussa yksittäisen ammattijärjestäjän toiminnasta.